fbpx

DEBBY VAN RIJN

oefentherapeut | coach

KvK 08181482
BTW ID NL001978109B84
KP registratie 09907334093
Praktijk AGB 07098933
Zorgverlener AGB 07999360

Algemene Voorwaarden

Debby van Rijn hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder Debby van Rijn verstaan: oefentherapeut Mensendieck Debby van Rijn gevestigd aan de Fonteinkruid 63, 7422 MS Deventer.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ verstaan degene die de oefentherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en de oefentherapeut Mensendieck.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de oefentherapeut Mensendieck voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de oefentherapeut Mensendieck en de patiënt behelst de opdracht van de patiënt aan de oefentherapeut Mensendieck tot al dan niet paramedische behandeling.

2.2 De oefentherapeut Mensendieck is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

Toestemming

3.1 De patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de vervolgbehandelingen toestemming aan de oefentherapeut Mensendieck, voor behandeling, vastleggen van behandelgegevens in het elektronisch patiëntdossier en daar nodig overleg met diens arts/verwijzer.

3.2 De oefentherapeut Mensendieck kan van de patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3 De toestemming van de patiënt behelst tevens de bevoegdheid van de oefentherapeut Mensendieck om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt te aanvaarden.
De oefentherapeut Mensendieck is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de oefentherapeut Mensendieck.

3.4 In het geval de patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de oefentherapeut Mensendieck geen behandeling (meer) verrichten.

Informatie

De patiënt dient de oefentherapeut Mensendieck op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst – en daarmee de behandeling noodzakelijk is.

Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt.

Betaling

6.1 De patiënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling van de behandelingsovereenkomst gegeven door de oefentherapeut Mensendieck of waarnemer.

6.2 No show: Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van behandelen geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleren binnen 24 uur is de oefentherapeut gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de facturen voor de ontvangen behandelingen een aparte factuur ontvangt. Deze factuur dient de patiënt zelf te betalen en kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.

6.3 De patiënt draagt na ontvangst van de factuur van Debby van Rijn zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de oefentherapeut Mensendieck onder vermelding van het factuurnummer.

6.4 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.5 In het geval de patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Debby van Rijn is gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de patiënt in rekening te brengen. Debby van Rijn is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Debby van Rijn bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot oefentherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen Debby van Rijn indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Debby van Rijn instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt de overeenkomst beëindigt of de oefentherapeut Mensendieck verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Annulering afspraken

7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient de patiënt dit uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen.

7.2 Wordt niet 24 uur van te voren afgezegd, dan wordt het tarief in rekening gebracht.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch, per email dan wel per whatsapp worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat door de patiënt gebeld wordt, deze de voicemail inspreekt, het email dan wel whatsapp bericht wordt ontvangen.

Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de oefentherapeut Mensendieck leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de oefentherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De oefentherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de oefentherapeut.

Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de oefentherapeut Mensendieck, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan de oefentherapeut. De oefentherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Indien een oplossing tussen behandelend oefentherapeut Mensendieck en patiënt niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici. De oefentherapeut is aangesloten bij de Klachtenloket Paramedici via VvOCM.
Voor meer informatie
E info@klachtenloketparamedici.nl
T 030 3100 929.

Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijk recht

Op de tussen de oefentherapeut Mensendieck en de patiënt gesloten overeenkomst en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijziging

12.1 Debby van Rijn behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per email ter kennis van de patiënt gebracht en treden 1 maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen 1 maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt binnen 1 maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de behandelovereenkomst.

Download Algemene Voorwaarden
Versie 01.02.2020